خیلی تاثیرگذاربود

امروزیک پاورپوینت دیدم ازیکی ازدوستان که نماینده مجلس بهش هدیه داد....بخاطرش

یک داستان کوتاه بودموهامو سیخ کرداینجامینویسم:

روزی دختر آمدوبهم گفت:حاج آقادعاکنین بابام شهیدشه...

گفتم:چراپدرت مگربداست اوجانبازاست....

گفت:نه حاج آقا اون موجیست.....مشکل این نیست اووقتی موجی میشودمن و مادرم راکتک میزند...مشکل این هم نیست......

مشکل اینه که وقتی بهترمیشودواین رامیبیند شروع میکندبه دستو پای منو مادرم رابوسیدن......

این مشکل ماست...

حاج اقادعاکنین شهیدشود..

 

 

گریهگریه

/ 4 نظر / 20 بازدید
رضا29

همین افراد بودند که ما الان در امنیتیمممممم داعش از این افراد مثل سگ میترسه

علی

بیاییم قددردان این عزیزان باشیم